Het 4e geschenk Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg

Bestuur en Beleid

Bestuur

Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:
    - Hennie van schooten, voorzitter     T.: 06 – 573 423 71
    - Karel Bergmans, secretaris     T.: 06 – 491 465 43
    - Corin Sweegers- Hendrix, penningmeester
    - Ingrid Andela, bestuurslid
    - Paul Spapens, bestuurslid

Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en worden vermeld op de website.

Documenten

ANBI Het Vierde Geschenk 2020
Jaaroverzicht stichting Het Vierde Geschenk 2020
Jaarverslag stichting Het Vierde Geschenk 2020
Jaaroverzicht stichting Het Vierde Geschenk 2019

Beleidsplan

RSIN: 8602.218.78

 1. Inleiding
  In dit beleidsplan legt de Stichting Het Vierde Geschenk haar beleidsvoornemens voor de periode 04-07-2019 tot en met 31-12-2021 neer.
  Het Vierde Geschenk is door middel van een notariële akte opgericht op 4 juli 2019.
  Het Vierde Geschenk wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur.
  Het door Het Vierde Geschenk in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal Het Vierde Geschenk daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.
  Bij het uitzetten van het door Het Vierde Geschenk te voeren beleid concentreert zij zich op haar statutaire doelstellingen.
 2. Doelstelling
  Het Vierde Geschenk is ontstaan om een bijdrage te leveren ter bestrijding van kinderarmoede. De wereld een beetje beter achterlaten, iets goeds doen voor de wereld en onze samenleving, daar staat Het Vierde Geschenk voor.
  Het Vierde Geschenk beoogt niet het maken van winst.
  Het Vierde Geschenk beoogt het dienen van het algemeen belang en zet zich altijd in voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.
  Het Vierde Geschenk hoopt de financiële middelen te verkrijgen uit: - subsidies en donaties; - schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts beneficiair kunnen worden aanvaard; - alle andere verkrijgingen en baten.
  Met betrekking tot de gang van zaken zal Het Vierde Geschenk elk jaar een balans en een staat van baten en lasten opmaken en (een samenvatting hiervan) op internet publiceren. (www.hetvierdegeschenk.nl)
 3. Werkzaamheden
  De statutaire doelstelling (zie hoofdstuk 1) en de feitelijke werkzaamheden van Het Vierde Geschenk komen overeen.
  Met de werkzaamheden van Het Vierde Geschenk wordt het algemeen belang gediend.
  Een aanvraag om de ANBI-status (met ingang van oprichtingsdatum) te verkrijgen is bij de Belastingdienst ingediend.
  Voornoemd bestuur houdt Het Vierde Geschenk in stand en zorgt voor een positief saldo aan liquide middelen om de doelstelling van de Stichting uit te kunnen voeren.
  Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt.
  Activiteiten De activiteiten van Het Vierde Geschenk zijn gericht op het realiseren van haar doelstellingen.
  Deze activiteiten bestaan uit nog nader te formuleren werkdoelen voor de komende periode.
 4. Werving van gelden
  Het Vierde Geschenk hoopt vooralsnog financiële middelen te verkrijgen uit giften, donaties en erfstellingen.
 5. Beheer van gelden
  Het Vierde Geschenk beheert haar vermogen door het aan te houden in de vorm van een of meerdere bankrekeningen.
  Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.
  Het vermogen wordt beheerd in het bestuur.
 6. Besteding van gelden
  De taak van het bestuur bestaat er vooral in om ervoor te zorgen dat er voldoende geld besteed wordt aan de in de statuten genoemde doelstellingen.
  De financiën zijn voor Het Vierde Geschenk een continu punt van aandacht. Het bestuur wil dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling optreedt.
  Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van gelden kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.
  Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt als volgt: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.
 7. Overige Informatie
  Postadres: Stichting Het Vierde Geschenk Kortgenestraat 54 5045 RM Tilburg
  RSIN 8602.21.878 KvK-nummer 752 825 69
  Bankrekeningnummer NL 04 RABO 0332 5373 23